De website over onze clientenraad

De clientenraad Hulst heeft als belangrijkste doelstelling zowel gevraagd als ongevraagd advies uit te brengen aan de afdeling Sociale Zaken en de politiek van de gemeente Hulst.

Het gaat dan over zaken die te maken hebben met het door de gemeente gevoerde sociale beleid. Op die manier kunnen wij invloed uitoefenen op het door de gemeente gevoerde minimabeleid.

Voort geven wij informatie, of vertellen wij waar u informatie kunt verkrijgen, over bijvoorbeeld: bijzondere bijstand, minimabeleid, huur- en zorgtoeslag, schuldhulpverlening/kwijtschelding, kinderopvang, uitstroombeleid, vrijwilligerswerk en procedures en termijnen.

Ook proberen wij onze doelgroep (uitkeringsgerechtigden en overige minima) op de hoogte te houden van voor hen belangrijke wijzigingen, bijv. in de wetgeving, door het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten.

Via onze website informeren wij u over zaken die momenteel onze aandacht hebben. Ook over allerlei regelingen die misschien voor u van belang kunnen zijn, bijvoorbeeld over bijzondere bijstand, studiekosten, de nieuwe bijstandwet, acute vragen, etc. kunt u op onze website terecht.

De raad bestaat uit uitkeringsgerechtigden en vertegenwoordigers van maatschappelijke groeperingen, die opkomen voor de belangen van de uitkeringsgerechtigden en voor de minima. U kunt zich ook zelf kandidaatstellen. Uit de raad is een dagelijks bestuur gevormd, bestaande uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Deze komen iedere laatste dinsdag van de maand bij elkaar, voorafgaande aan de dan eveneens plaatsvindende algemene bestuursvergadering. deze laatste is openbaar en kan door iedereen bezocht worden. Aanvangstijdstip 10.00 uur.

Tijdens de rondvraag van deze maandelijkse vergadering kunt u eventueel problemen ter sprake brengen of een persoonlijk gesprek aanvragen, aansluitend aan de vergadering. Ook kunt u tijdens kantooruren telefonisch een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek ( Tel.no: 06-15 12 97 69 ten name van mevr. Tatiana Kharouk of info@clientenraadhulst.nl)

Vier of vijf maal per jaar is er overleg met de wethouder van sociale zaken.